Zorgboerderij 

 

Vanaf 2002 is de Oosterhoeve naast kinderboerderij ook Zorgboerderij, hetgeen inhoudt dat er deskundig geschoolde begeleiding aanwezig is om mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, een fijne dagbesteding te bieden.

De Oosterhoeve biedt aan mensen met een tijdelijke  of blijvende problematiek  een zinvolle daginvulling. Te denken valt hierbij aan mensen met een depressie, een burn-out, verslaving, autisme, ADHD. Ook kinderen en jongeren vinden hier een veilige plek, bijvoorbeeld bij vroegtijdig schoolverlaten of middels individuele begeleiding. Collega's met en zonder functiestoornissen werken hier zij aan zij. Op deze manier hebben we een grote meerwaarde voor elkaar. Er heerst een gemoedelijke, veilige werksfeer waarbinnen ieder zich optimaal kan ontplooien.

Naast dagbesteding is het ook mogelijk om alleen een traject van therapeutische gesprekken te volgen. Er wordt gewerkt vanuit een holistische visie, hetgeen betekent dat samen met u op zoek gegaan wordt naar het definiëren van uw problemen op een heel uitgestrekt vlak: lichamelijk, geestelijk, sociaal.  Wat ligt er diep in uw wezen aan de problematiek ten grondslag en waar ligt de weg terug naar geluk?

Stap voor stap bereiken we in de meeste gevallen mooie resultaten waarbij we uitgaan van uw kwaliteiten en kracht.  

Problemen kunnen heel divers zijn: van slaap- en eetstoornissen tot moeizame contacten met dierbaren, van verslaving tot angst en depressie. Ik ga in gesprek over het onderwerp dat u met mij wilt delen.

Stagiaires voor het onderdeel Zorgboerderij komen bijvoorbeeld van de opleidingen Helpende Zorg en Welzijn, Medewerker Maatschappelijke Zorg, Specifieke Doelgroepen, Sociaal Pedagogisch Werk, Sociaal Pedagogisch Hulpverlener of Cultureel Werker. Elk binnen de eigen doelen en school-opdrachten die behaald moeten worden, vinden de studenten passende taken op de Oosterhoeve.

In gezamenlijk overleg ( regelmatig ook met arts, gezinsleden van de cliënt, of thuisbegeleider)  worden doelen opgesteld en een traject van stappen geformuleerd. Wekelijks, of , indien wenselijk, in een andere frequentie, wordt ( meestal middels een individueel therapeutisch gesprek, maar soms ook door middel van een groepstraining) dit proces geëvalueerd en indien nodig, bijgesteld.

- De zorgboerderij is een door de SBB erkend leerwerkbedrijf voor diverse richtingen en niveaus.

Budgetten zorgvragers :

Mensen met een zorgvraag kunnen een budget aanvragen via de gemeente waarmee ze de begeleiding die ze nodig hebben kunnen bekostigen, de inkomsten via deze budgetten vormen de salariëring van de begeleider Zorgboerderij  tijdens de uren dat er zorgvragers zijn. Deze geldstroom staat los van de gelden die de kinderboerderij nodig heeft voor beheer en onderhoud van de dieren en het terrein. Behoudens een procentueel deel dat door de zorgboerderij wordt afgedragen aan de kinderboerderij als huur voor de lokatie.

De zorgboerderij is aangesloten bij Solo-partners,  een bedrijf dat onafhankelijk klachtenregelingen treft mocht dat onverhoopt nodig zijn. We zijn ook onderdeel van WMO-Coöperatie De Meierij.  Vanaf 2021 is Zorgboerderij Oosterhoeve ook aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg. Sinds 2018 staat de zorgboerderij vermeld in de Nationale Verslavingswijzer .